Algemene voorwaarden

Okermaan vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Okermaan vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Okermaan vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Okermaan vzw
Hutsepotstraat 76
9052 Zwijnaarde
info@okermaan.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Okermaan vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Okermaan vzw; (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Okermaan vzw werkt samen met Arkadiia voor het boeken en verwerken van reservaties en betalingen. Daartoe dienen we uw gegevens door te geven en worden uw gegevens door Arkadiia opgeslagen. Bij eventuele lekkage van deze gegevens kan Okermaan vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Okermaan vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Indien u bent ingeschreven op onze mailinglijst hebt u bij iedere mail de kans om uit te schrijven. Uitschrijven kan ook steeds door eenvoudig verzoek via mail.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Okermaan vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij (of derde partijen, onze hostingpartner) maken backups van de persoonlijke gegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers (bv onthaalverantwoordelijke bij een voorstelling) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens.
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en  recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u met ons contact kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina op onze website www.okermaan.be.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Okermaan vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Versie 06/12/2021